Με την εγκύκλιο 28/2014 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού ενημερώνει για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3198 Β/2014 της υπουργικής απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου