Οδηγίες για την αντιστροφή της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ στα τεχνικά έργα με την ΠΟΛ 1253/2014

Με την ΠΟΛ 1253/2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δίδονται επιπλέον οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014, σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ. Διευκρινίζονται ποιες είναι οι πράξεις για τις οποίες ισχύει η αντιστροφή της υποχρέωσης και για ποιες αναθέτουσες αρχές ισχύει ο Νόμος…

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΦΕΚ 3335 Β/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3335 Β/2014 η υπ΄αριθμ. 5143/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού καθώς και τη διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί έναντι συμβατικού ανταλλάγματος ίσου ή μεγαλύτερου των 2.500 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως…