Με την ΠΟΛ 1253/2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δίδονται επιπλέον οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014, σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ.

Διευκρινίζονται ποιες είναι οι πράξεις για τις οποίες ισχύει η αντιστροφή της υποχρέωσης και για ποιες αναθέτουσες αρχές ισχύει ο Νόμος .

Ακόμα η ΠΟΛ 1253/2014 εξηγεί με απόλυτη σαφήνεια ότι η αντιστροφή της υποχρέωσης  για να εφαρμοστεί θα πρέπει το έργο να χρησιμοποιείται σε φορολογητέα δραστηριότητα με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

Τέλος δίδονται πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της περιοδικής δήλωσης   (υποχρεώσεις εργολάβου) , για τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών , για τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής  και καθίσταται σαφές ότι από 08/08/2014 και εφεξής ισχύει η ως άνω διαδικασία  ανεξάρτητα από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης