Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3335 Β/2014 η υπ΄αριθμ. 5143/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού καθώς και τη διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί έναντι συμβατικού ανταλλάγματος ίσου ή μεγαλύτερου των 2.500 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης και υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,10% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων.

Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή, ο οποίος την αποδίδει στην ΕΑΑΔΗΣΥ το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της παρακράτησης.

Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.

Η απόφαση ισχύει από την 11η Δεκεμβρίου 2014.