Κατευθυντήρια οδηγία 5/2014 ΕΑΑΔΗΣΥ για τις ρυθμίσεις του ν.4281/2014

Δημοσιεύθηκε η κατευθυντήρια οδηγία 5/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ που δίδει διευκρινίσεις πάνω στις διατάξεις του ν. 4281/2014, ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014, σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ο ως άνω Νόμος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης και είδους αναθέτουσας αρχής και προβλέπει τη σταδιακή θέση σε ισχύ…

Κατευθυντήρια οδηγία 6/2014 ΕΑΑΔΗΣΥ για την προσαρμογή των διακηρύξεων έργων (τύπου Α και Β) στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την κατευθυντήρια Οδηγία 6/2014 ενημερώνει τις Αρχές ότι από της εγκρίσεως των  Αναθεωρημένων  Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων (Τύπος Α και Β), την 15-11-2013, μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν τις διαδικασίες  ανάθεσης συμβάσεων έργων και έρχονται σε αντίθεση με ορισμένα σημεία των Αναθεωρημένων αυτών Τευχών. Δεδομένου…

Ειδικές υποχρεώσεις

Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης – Τα μισθωτήρια συμβόλαια Πριν την έναρξη εργασιών – Η υποβολή αντιγράφου οικοδομικής άδειας για πολυόροφες οικοδομές Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας στο Πολεοδομικό Γραφείο – Τα πληροφοριακά στοιχεία για το έργο Πριν από τη μελέτη ή τη θεώρηση σχεδίων ή…

Διαμαρτυρίες σε Δήμους Κηφισιάς, Βύρωνα και Αγίων Αναργύρων για δημοπράτηση έργων με το σύστημα της Μ-Κ

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρίες στο Δήμο Κηφισίας για το έργο “Ενίσχυση αστικού πράσινου στην περιοχή τριγώνου Εθνικής Αντίστασης”, στο Δήμο Βύρωνα για το έργο “Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα Δήμου Βύρωνα” και στο Δήμο Αγίων Αναργύρων για το έργο “Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους” που δημοπρατούνται…