Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την κατευθυντήρια Οδηγία 6/2014 ενημερώνει τις Αρχές ότι από της εγκρίσεως των  Αναθεωρημένων  Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων (Τύπος Α και Β), την 15-11-2013, μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν τις διαδικασίες  ανάθεσης συμβάσεων έργων και έρχονται σε αντίθεση με ορισμένα σημεία των Αναθεωρημένων αυτών Τευχών.

Δεδομένου ότι στα πρότυπα τεύχη περιλαμβάνεται ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι Αρχές δύνανται να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο  των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να εναρμονιστούν με την πρόσφατη νομοθεσία , η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι οι αναθέτουσες Αρχές πρέπει να λάβουν υπόψιν :

-Τις νέες ρυθμίσεις για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμό, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας  και καλής εκτέλεσης, που ανέρχονται πλέον σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης.

-Τις νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση των  κατωτάτων ορίων του ΜΕΕΠ, βάσει των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης υποψηφίων, οι οποίοι καλύπτουν τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού, χωρίς κανένα περιορισμό κατωτάτων ορίων.Επίσης καταργήθηκε η διάταξη βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν και είναι της ίδιας κατηγορίας όφειλαν είτε να είναι εγγεγραμμένες στην ίδια τάξη είτε να διαφέρουν μεταξύ τους κατά μία τάξη.

-Τις νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς  και κατ΄επέκταση να εστιάσουν στα :

-Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

-Αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

-Ιδιωτικά έγγραφα, τα οποία γίνονται αποδεκτά είτε σε πρωτότυπα είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί νομίμως από Δικηγόρο (π.χ. βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ κλπ)

-Συμβολαιογραφικά έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε κεκυρωμένα αντίγραφα

-Πρωτότυπα έγγραφα

Συμπερασματικά: Στην Οδηγία 6 παρέχονται  λεπτομερείς κατευθύνσεις σχετικά με τα ως άνω θέματα