Δημοσιεύθηκε η κατευθυντήρια οδηγία 5/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ που δίδει διευκρινίσεις πάνω στις διατάξεις του ν. 4281/2014, ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014, σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο ως άνω Νόμος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης και είδους αναθέτουσας αρχής και προβλέπει τη σταδιακή θέση σε ισχύ των ρυθμίσεών του.

Επισημαίνεται ότι οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται με τον νέο νόμο αφορούν σε:

  • Ενοποίηση νομοθετικού πλαισίου
  • Διαφάνεια-δημοσίοτητα-καταπολέμηση διαφθοράς
  • Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις
  • Διατυπώσεις δημοσιότητας
  • Προγραμματισμός -προπαρασκευή των δημοσίων συμβάσεων
  • Απλοποίηση – εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ανάθεσης
  • Έννομη προστασία
  • Πιστοποίηση υπαλλήλων αναθετουσών αρχών
  • Αρμοδιότητες ΕΑΑΔΗΣΥ  

Η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Νόμου καθορίζεται στο άρθρο 201, παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο η ισχύς του Νόμου αρχίζει την 01.03.2015, εκτός των διαφορετικά οριζομένων σε επιμέρους διατάξεις.

Από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από τις 8 Αυγούστου 2014, αρχίζει η εφαρμογή μόνο του άρθρου 157, που αφορά στις εγγυητικές επιστολές και καταλαμβάνει συμβάσεις, η διαδικασία των οποίων ξεκίνησε μετά την ημερομηνία αυτή. Ως ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Όμως,επειδή μέχρι 1-3-2015 διατηρούνται σε ισχύ ορισμένες από τις υφιστάμενες διατάξεις του Ν. 3669/08,  απαιτείται συνδυαστική ερμηνεία.

Έτσι:

Από 8-8-2014 καταργείται το άρθρ. 24 Ν. 3669/08 που αφορά στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πλήν των  παραγράφων  που αναφέρουν το χρόνο ισχύος τους και το περιεχόμενό τους.

Ακόμα από 8-8-2014 καταργούνται οι παράγραφοι του άρθου 35 Ν. 3669/08 που αφορούν στο ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και στον τρόπο υπολογισμού της.