Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων με το ΦΕΚ 2878 Β΄/2014

Στο ΦΕΚ 2878 Β’/27.10.2014 δημοσιεύθηκε κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα τις κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, διευκρινίζοντας τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης των αδειών, το περιεχόμενο και τη διάρκεια ισχύος τους καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται στα νέα και υφιστάμενα, κατά τη έναρξη ισχύος της,…

Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών – Εγκύκλιος 15 ΥΠΥΜΕΔΙ

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 15/2014 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών”, τα οποία εκδίδονται με τη μορφή βεβαίωσης από τους δημόσιους φορείς που αναθέτουν μελέτες και περιέχουν στοιχεία για τα πρόσωπα, που συμμετέχουν στην εκπόνηση κάθε μελέτης αλλά και για το αντικείμενό της. Αντίστοιχα πιστοποιητικά προβλέπονται και για…

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί “υψηλής παραγωγικότητας και τεχνολογίας” βιομηχανία ανακοινώνει η FIEC

Οι περισσότεροι αγνοούν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι μία βιομηχανία που καθημερινά εκσυγχρονίζεται και επενδύει στην έρευνα της στρατηγικής ανάπτυξης καθώς και στην έρευνα των υποδομών. Η έρευνα βοηθά στη βελτίωση των δομικών υλικών, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση ενέργειας κλπ και φυσικά καλύπτει και τους τομείς της υψηλής τεχνονολογίας. Όμως πρέπει τα αποτελέσματα της…