Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 15/2014 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών”, τα οποία εκδίδονται με τη μορφή βεβαίωσης από τους δημόσιους φορείς που αναθέτουν μελέτες και περιέχουν στοιχεία για τα πρόσωπα, που συμμετέχουν στην εκπόνηση κάθε μελέτης αλλά και για το αντικείμενό της.

Αντίστοιχα πιστοποιητικά προβλέπονται και για μελέτες που αναθέτουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.