Στο ΦΕΚ 2878 Β’/27.10.2014 δημοσιεύθηκε κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα τις κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, διευκρινίζοντας τη διαδικασία και τους όρους έκδοσης των αδειών, το περιεχόμενο και τη διάρκεια ισχύος τους καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται στα νέα και υφιστάμενα, κατά τη έναρξη ισχύος της, έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων καθώς και στις νέες και υφιστάμενες χρήσεις των υδάτων, ανεξάρτητα αν τα σημεία υδροληψίας είναι ιδιωτικά, δημόσια ή δημοτικά.