Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Παραθέτουμε το ΦΕΚ 160 Α’/08.08.2014 όπου δημοσιεύθηκε ο Ν. 4281/2014  με τίτλο  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και  άλλες διατάξεις».  Στο Β΄ μέρος  περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών( αρθρ. 14-201 ) Παραθέτουμε σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης που περιλαμβάνει…

Οδηγία 2 της ΕΑΑΔΗΣΥ για αποφυγή πλημμελειών στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Στα πλαίσια της αρμοδιότητας της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ  εξέδωσε την οδηγία 2/2014 σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών, κυρίως σε ό, τι αφορά τις προμήθειες

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες – ΦΕΚ 2138 Β/2014

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσαν απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2138 Β/2014, που αφορά , εκτός των άλλων, και στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για χώρους συγκέντρωσης και  διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής καθώς και στους χώρους αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών, που περιλαμβάνουν…