Στα πλαίσια της αρμοδιότητας της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, η ΕΑΑΔΗΣΥ  εξέδωσε την οδηγία 2/2014 σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών, κυρίως σε ό, τι αφορά τις προμήθειες