Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε εγκύκλιο εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπομένων δαπανών στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2015-2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στην εγκύκλιο αυτή, εκτός των άλλων, επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού…

Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε γενικό έγγραφο με το οποίο διευκρινίζεται ότι η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, δίδοντας και σχετικές οδηγίες.