Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε εγκύκλιο εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπομένων δαπανών στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2015-2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην εγκύκλιο αυτή, εκτός των άλλων, επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου, εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Επίσης  σημειώνεται ότι οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2014 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2015 έως 2018 του ΠΔΕ θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης το αργότερο μέχρι την 18η Αυγούστου 2014.

Εδώ η σχετική εγκύκλιος