Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε γενικό έγγραφο με το οποίο διευκρινίζεται ότι η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, δίδοντας και σχετικές οδηγίες.