Τη διεξαγωγή διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ζητά η Ένωση από το Δήμο Ζίτσας

Τα μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται για την επιλογή του Αναδόχου με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και όχι βάσει της χαμηλότερης τιμής, αφού  το έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία  Δήμου Ζίτσας»  είναι  ένα  σύνηθες έργο οδοποιίας, χωρίς ιδιαιτερότητες. Η Ένωση ζητά την τροποποίηση…