Τα μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται για την επιλογή του Αναδόχου με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και όχι βάσει της χαμηλότερης τιμής, αφού  το έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία  Δήμου Ζίτσας»  είναι  ένα  σύνηθες έργο οδοποιίας, χωρίς ιδιαιτερότητες.

Η Ένωση ζητά την τροποποίηση της διακήρυξης ώστε η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά να  προσδιορίζεται βάσει της τιμής και μόνον.