Νόμος 4982/2022 για την ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  195 Α/2022 ο Ν. 4982/2022 για την ίδρυση , ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 74 του ως άνω Νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργων Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ Σκοπός του νόμου  είναι η…