Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  195 Α/2022 ο Ν. 4982/2022 για την ίδρυση , ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 74 του ως άνω Νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργων

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ

Σκοπός του νόμου  είναι η ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), δια των οποίων συγκεντρώνονται επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες περιοχές με οργανωμένες υποδομές, για τη δημιουργία
οικοσυστημάτων επιχειρήσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής. Με την ανάπτυξη των Ε.Π., η οποία γίνεται για λόγους δημόσιας
ωφέλειας, επιτυγχάνονται περαιτέρω η προστασία του περιβάλλοντος, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, απασχόλησης και των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακό έλλειμμα.
Με τις διατάξεις του νόμου αυτού θεσπίζεται ένα  ενιαίο πλαίσιο  ρύθμισης των Επιχειρηματικών Πάρκων που περιέχει κανόνες και διαδικασίες για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία τους, όπως και κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων εντός αυτών.

Επιπλέον στο άρθρο 74 προβλέπεται  ότι:

  • Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου  με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου , με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας  είτε λήψη αντίστοιχης άδειας. Η πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο «ELOT ΕΝ ISO 17024», βάσει Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εξειδίκευσης και Δεξιοτήτων. Τα Σχήματα Πιστοποίησης σχεδιάζονται κυρίως ως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  Η κατάρτιση των εργαζομένων αφορά στην παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρα κτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την ως άνω απόφαση. Το Σχήμα Πιστοποίησης, εκτός από την υποχρεωτική κατάρτιση, είναι δυνατό να προβλέπει, ως συμπληρωματική απαίτηση, προηγούμενη επαγγελμα τική εμπειρία.
    Η πιστοποίηση και η λήψη άδειας ως τρόποι άσκησης της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρούνται ισοδύναμοι.
  • Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας.