Οδηγός για απευθείας αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Λόγω της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,δημοσιεύτηκε Οδηγός για τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω Οδηγός  διευκρινίζει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν πρόκειται για : Πρόσκληση…