Λόγω της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,δημοσιεύτηκε Οδηγός για τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

Ο εν λόγω Οδηγός  διευκρινίζει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν πρόκειται για :

  • Πρόσκληση σε έναν Οικονομικό Φορέα
  • Πρόσκληση σε περισσότερους Οικονομικούς Φορείς