Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις καταργούμενες διατάξεις και την έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων του Ν. 4412/2016 σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Ν. 4782/2021

Διευκρινίσεις παρέχει το έγγραφο   που εξέδωσε η ΕΑΑΔΗΣΥ για τις καταργούμενες διατάξεις και  την έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157). Στο ως άνω έγγραφο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: -Από την 01.09.2021 καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός, ως διαδικασία…