Διευκρινίσεις παρέχει το έγγραφο   που εξέδωσε η ΕΑΑΔΗΣΥ για τις καταργούμενες διατάξεις και  την έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε
συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157).

Στο ως άνω έγγραφο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

-Από την 01.09.2021 καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός, ως διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Βιβλίου Ι και του άρθρου 327 του Βιβλίου ΙΙ, του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού που εκκίνησαν προ της 1ης/9/2021, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας, καθώς και με τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.

-Από την 01.09.2021 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας από 30.001, 00 €

-Από την 01.09.2021 καθίσταται  υποχρεωτική η τήρηση και επικαιροποίηση από την αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, στην περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

-Από την 01.09.2021 εκκινεί η εφαρμογή της διάταξης που προβλέπει υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής, σε έργα με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000,00 € να αναρτά στην ιστοσελίδα της, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου.

-Από την 01.09.2021 εκκινεί η ισχύς των ακόλουθων άρθρων εκτέλεσης συμβάσεων έργων ν. 4412/201, όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 136Α Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων –
Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
Άρθρο 144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη –
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής – Πειθαρχικό αδίκημα
Άρθρο 147 Προθεσμίες
Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου (παρ. 1 και 2)
Άρθρο 149 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
Άρθρο 150 Προκαταβολές
Άρθρο 151 Επιμετρήσεις
Άρθρο 152 Λογαριασμοί
Άρθρο 153 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες
Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν
από την έγκριση του Α.Π.Ε.
Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις
Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης
Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου
Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση
Άρθρο 170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και
Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Άρθρο 172 Παραλαβή – Εξουσιοδοτική διάταξη