Οδηγία 27/2021 ΕΑΑΔΗΣΥ-Κυριότερες πλημμέλειες κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης-Επισημάνσεις της Αρχής

Στην Οδηγία   27/2021 η ΕΑΑΔΗΣΥ εντοπίζει  τα συνηθέστερα σφάλματα που εμφιλοχωρούν κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αν , ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες δεν είναι κατάλληλη  (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’  του ν. 4412/2016). ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ -…