Στην Οδηγία   27/2021 η ΕΑΑΔΗΣΥ εντοπίζει  τα συνηθέστερα σφάλματα που εμφιλοχωρούν κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αν , ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες δεν είναι κατάλληλη  (άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’  του ν. 4412/2016).

 ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- Δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις δεν πρέπει να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των 
ουσιωδών όρων αυτών στο έντυπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).
- Μη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στον εθνικό τύπο «αμελλητί»,ήτοι αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης
Η δημοσιοποίηση της διακήρυξης θα πρέπει να εμφανίζει άμεση χρονική εγγύτητα με την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. 
Θα πρέπει επίσης η έναρξη υποβολής προσφορών να ταυτίζεται με την δημοσιοποίηση της διακήρυξης. Τέλος,η παράλειψη ή η πλημμελής τήρηση των
διατυπώσεων δημοσιότητας καθιστά μη νόμιμη τη διανέργεια του διαγωνισμού.
-Παρατυπίες όρων των εγγράφων της σύμβασης σε σχέση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Οι όροι των εγγράφων της σύμβσης πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. 
- Περιοριστικοί όροι συμμετοχής συμπερίληψη στις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων ορισμένης κατασκευής, παραγωγής ή γεωγραφικής προέλευσης
Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής,
ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή ή γεωγραφική
προέλευση, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα («φωτογραφικές διατάξεις»)
-Σύγχυση-ασάφεια ως προς τα τιθέμενα στα έγγραφα της σύμβασης κριτήρια επιλογής
 Ως γνωστόν, τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική
 και χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά στο σύνολό τους για την αναθέτουσα αρχή. Εφόσον όμως τεθούν,πρέπει να σχετίζονται
 και να είναι ανάλογα με την υπό ανάθεση σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο, τη φύση και το μέγεθος αυτής, κατά τέτοιο τρόπο
 ώστε οι απαιτήσεις συμμετοχής να περιορίζονται στις ελάχιστες απαραίτητες για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.
 Τούτο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης, ώστε να μην περιορίζεται ο
ανταγωνισμος και να μην αποκλείονται άνευ λόγου προσφορές. Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών,
 ώστε τα κριτήρια επιλογής να μη συγχέονται με τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης σύμβασης. 
-Σύγχυση της έννοιας της «μη κατάλληλης» προσφοράς, σε σχέση με την έννοια της «μη κανονικής» ή της «απαράδεκτης» προσφοράς
 « Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά,
 να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης». 
"Μη κανονικές" προσφορές θεωρούνται: α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, δ)όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή
 ασυνήθιστα χαμηλές.
"Απαράδεκτες προσφορές" θεωρούνται: α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα
 και β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής.