Απόφαση της ΑΑΔΕ για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά

Από 1.7.2021 και εφεξής  μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) οι  συντελεστές  του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α, αναφέρει η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ. .

ΚΥΑ για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2802Β/2021 η ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών με την οποία  καθορίζονται οι   λεπτομέρειες  για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, την οποία συντάσσει και αποστέλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά τριετία, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Ειδικότερα  καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία/πληροφορίες που παρέχονται στην…