Από 1.7.2021 και εφεξής  μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) οι  συντελεστές  του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α, αναφέρει η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ. .