Εγκύκλιος 1/2021 του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στα Μητρώα Συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων παρέχει η Εγκύκλιος 1/2021 του Υπουργείου Υποδομών. Συγκεκριμένα αναφέρεται  ότι: α) Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και 01/09/2021 εφαρμόζονται  τα άρθρα 92-104 του ν. 3669/2008…