Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στα Μητρώα Συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων παρέχει η Εγκύκλιος 1/2021 του Υπουργείου Υποδομών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται  ότι:

α) Εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και 01/09/2021 εφαρμόζονται  τα άρθρα 92-104 του ν. 3669/2008 .Στα πτυχία που εκδίδονται υπάρχει σχετική σήμανση ότι ισχύουν έως 01/09/2021
.
β) Μεταβολή εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Σε περίπτωση που Εργοληπτική Επιχείρηση υποβάλει αίτηση, κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και 01/09/2021, για οποιαδήποτε μεταβολή της εργοληπτικής της βεβαίωσης ή και διαγραφής της από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 92-104 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή στο πτυχίο που εκδίδεται υπάρχει σχετική σήμανση.

Ισχύς Εργοληπτικών Βεβαιώσεων
–  Οι εργοληπτικές βεβαιώσεις που εκδίδονται κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και 01/09/2021 είτε λόγω εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. είτε λόγω οποιασδήποτε
μεταβολής του πτυχίου ήδη εγγεγραμμένης εταιρείας, ισχύουν έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
-Οι εργοληπτικές βεβαιώσεις που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2020, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 1η
Σεπτεμβρίου 2021.
– Οι εργοληπτικές βεβαιώσεις των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. καθώς και τα πτυχία των εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων, που είναι σε ισχύ
κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται  ότι εργοληπτικές βεβαιώσεις σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 θεωρούνται όσες ανήκουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί της βεβαίωσης εγγραφής τους μετά την 3η Ιουλίου 2019.

2. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί της βεβαίωσης εγγραφής τους μετά τις 4-5-2019, καθώς η επιχείρηση δύναται να
υποβάλει αίτηση για τακτική αναθεώρηση εγγραφής και μετά την ημερομηνία λήξης του πτυχίου, εντός διαστήματος εξήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης
της βεβαίωσης, και συνεπώς στις 3-7-2019 δεν είχε παρέλθει το διάστημα των εξήντα ημερών.

3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί της βεβαίωσης εγγραφής τους από 4-4-2019 έως και 3-5-2019 που έχουν υποβάλει
εμπρόθεσμα αίτηση τακτικής αναθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή η εργοληπτική βεβαίωση  ισχύει για επιπλέον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξης, που  έλαβαν παράταση ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους έως 31-5-2019. Στην περίπτωση αυτή η
εργοληπτική βεβαίωση ισχύει γι επιπλέον 90  ημερολογιακές ημέρες.

5. Εργοληπτικές επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξης, που  έλαβαν παράταση ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής τους έως 31-10-2019