Σύσταση νέου χρηματοδοτικού Ταμείου για τις επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1768 Β/2020 η απόφαση με την οποία συστήνεται Ταμείο με την  επωνυμία : “Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19”. Σκοπός της σύστασής του  είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες…

Τι ισχύει για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

Δύο ΚΥΑ που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1775 Β/2020 δίδουν παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα: Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες  οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020,που ήταν πληρωτέες   έως 31-05-2020 δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020,  χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων.Όμως οι επιχειρήσεις ή εργοδότες  υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την…

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων για τη συμμετοχή (Β΄ κύκλος) στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης Ανακοινώνει ότι: Παρατείνεται…

«Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για την πρόσκληση του Β’ κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια του Β΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης Ανακοινώνει ότι: Παρατείνεται…