Δύο ΚΥΑ που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1775 Β/2020 δίδουν παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών. Συγκεκριμένα:

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες  οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020,που ήταν πληρωτέες   έως 31-05-2020 δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020,  χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων.Όμως οι επιχειρήσεις ή εργοδότες  υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)   μηνός Απριλίου 2020, εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στους ΚΑΔ που πλήττονται , η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών έως 31-05-2020, καθώς και  δόσεων οφειλής από εκκαθάριση  εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό,  τόκων και άλλων προσαυξήσεων.
Οι εισφορές  εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31-10-2020