Έργα στην Τυνησία, χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.,τα κράτη μέλη της Ε.Ε.,την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα ενημέρωσε την Ένωση για έργα στην Τυνησία χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον.

Εγκύκλιος 15/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

Εγκύκλιος 15/2016 με τίτλο “Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)” , ο οποίος αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΚΤΣ-97)

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχέδιο νόμου με τίτλο : “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις παραχώρησης

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχέδιο νόμου με τίτλο : “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και άλλες διατάξεις”