Ορισμός του συντελεστή Μ για την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων – ΦΕΚ 723 Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 723 Β/2015 η απόφαση του αναπληρωτού Υπουργού κ. Ιωάννη Τσιρώνη με την οποία ορίζεται ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ κατά τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.