Έντονη ανησυχία της ΠΕΔΜΕΔΕ για το άδειασμα των ταμείων των Δήμων. Απλήρωτα μένουν τα έργα

Η ¨Ενωση με επιστολή της  ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση απόσυρση της καταστροφικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που εξαφανίζει τους εργολήπτες δημοσίων έργων, άλλως την εξαίρεση των ποσών που αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών από τις προβλέψεις της πράξης αυτής, που υποχρεώνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα…

Διαβούλευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τα κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων και την κοστολόγηση του κύκλου ζωής των έργων

Η ΕΑΑΔΗΣΥ έθεσε σε διαβούλευση την ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων και την κοστολόγηση του κύκλου ζωής των έργων. Στις αρχές του 2014 υιοθετήθηκαν, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε ισχύ τρείς νέες Οδηγίες της Ε.Ε. και συγκεκριμένα οι : -2014/23/ΕΕ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης…

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος – ΠΟΛ 1078/2015

Με την ΠΟΛ 1078/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.