Με την ΠΟΛ 1078/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.