Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ προς την Ένωση σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων στους διαγωνισμούς

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανταποκρινόμενη στο αίτημα που είχε υποβάλει η Ένωση, απέστειλε απάντηση προς την ΠΕΔΜΕΔΕ με την οποία δίδει οδηγίες σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων Έργων. Έτσι, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4254/2014: Α. Διακηρύξεις των οποίων η περίληψη δημοσιεύεται μετά την 1-1-2015 οφείλουν…

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων – ΠΟΛ 1085/2015

Με την ΠΟΛ 1085/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρατείνει μέχρι την 30-6-2015 την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων με υπερδωδεκάμηνη χρήση, που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014.