Διαγραφή προσαύξησης της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ- ΠΟΛ 1043/2015

Με την ΠΟΛ 1043/2015 του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των άλλων, καταργείται από 1-1-2014 η επιβάρυνση στο ποσό της δεύτερης δόσης του χρεωστικού ποσού της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Το ποσό αυτό, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μπορεί να διαγραφεί ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν ή να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν

Έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Με έγγραφό του ο Υπουργός  Οικονομικών δίδει οδηγίες για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή και τη λειτουργία των Υπουργείων