Διευκρινίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη δημοσιότητα σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχει έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με τη δημοσιότητα σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών. Συγκεκριμένα αναφέρει  ότι κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ ολόκληρο το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας με τον τρόπο που λεπτομερώς αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.

Οδηγίες σχετικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών με την ΠΟΛ 1039/15

Με την ΠΟΛ 1039/2015 η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει οδηγίες αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών