Με την ΠΟΛ 1039/2015 η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει οδηγίες αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών