Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με την ΠΟΛ 1003/2014

Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 από 1ης Ιανουαρίου 2015 άρχεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η οποία έχει ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις και αφορά σε θέματα λογιστικών αρχείων, λογιστικών βιβλίων, στοιχείων, παραστατικών, οικονομικών καταστάσεων κ.α Παραθέτουμε την ΠΟΛ 1003/2014 με την οποία παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ως…

Νέοι ευνοϊκοί όροι στις συνδρομές για τα Επιμελητήρια (ΤΕΕ, ΕΒΕΑ κλπ.)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3586 Β/2014 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που καθορίζει ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής και ανταποδοτικού τέλους ανά υπηρεσία  για τα μέλη των Επιμελητηρίων. Έτσι, καταβάλλονται πλέον μικρότερα ποσά ετήσιων συνδρομών,  που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων,ως εξής: Οι Ανώνυμες Εταιρείες καταβάλλουν ποσό 50-100 ευρώ Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και…