Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 από 1ης Ιανουαρίου 2015 άρχεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η οποία έχει ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις και αφορά σε θέματα λογιστικών αρχείων, λογιστικών βιβλίων, στοιχείων, παραστατικών, οικονομικών καταστάσεων κ.α

Παραθέτουμε την ΠΟΛ 1003/2014 με την οποία παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω Νόμου