Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία του ΙΚΑ σχετικά με τα οικοδομοτεχνικά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3480 Β/2014 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που τροποποιεί τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τις καταβλητέες εισφορές στα ιδιωτικά και δημόσια έργα. Εκτός των άλλων, προβλέπεται ότι: Για οικοδομικά και τεχνικά έργα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και  των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας που αφορούν συμβάσεις μέχρι του ύψους…