Τα βασικά φορολογικά αδικήματα και η αντιμετώπισή τους με την ΠΟΛ.1180/2014

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές όπως αυτά της φοροδιαφυγής, μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μη απόδοσης Φ.Π.Α. κλπ. με την ΠΟΛ.1180/2014

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για τον εκσυγχρονισμό του ΜΕΕΠ

Μετά από παρέμβαση της Ένωσης τροποποιήθηκε η απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών -Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  και Μελετητών Δημοσίων Έργων και ορίζεται μέλος της ο κ. Μαρίνος Λαζάρου, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ. Εδώ η απόφαση