Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές όπως αυτά της φοροδιαφυγής, μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μη απόδοσης Φ.Π.Α. κλπ. με την ΠΟΛ.1180/2014