Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων – Εγκύκλιος 10 του ΥΠΟΜΕΔΙ

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε την Εγκύκλιο 10 με θέμα “Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα” Εδώ η εγκύκλιος 10

Υποχρεωτική η δήλωση πόθεν έσχες για όσους έχουν υπογράψει συμβάσεις πάνω από 1.000.000 ευρώ απαντά η αρμόδια Αρχή

Μετά από ερώτημα της Ένωσης ο Πρόεδρος της Αρχής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  απαντά ότι η υποχρέωση υποβολής της σχετικής δήλωσης αφορά επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις άνω του 1.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η υποχρέωση αυτή γεννάται από και δια της συνάψεως της σχετικής σύμβασης. Εδώ η απάντηση της Αρχής