Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξέδωσε την Εγκύκλιο 10 με θέμα “Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα”

Εδώ η εγκύκλιος 10