Θέσπιση διαδικασίας διατησίας στα δημόσια έργα – Τροποποίηση διατάξεων ΜΕΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120 Α’ /29-5-2013 ο υπ’ αρθ. 4155 Νόμος  με τίτλο »Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» . Το άρθρο 64 αφορά την διαδικασία διαιτησίας στα δημόσια έργα και το άρθρο 66 την τροποποίηση διατάξεων για το ΜΕΕΠ. 

Kοινό ευρωπαϊκό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

    Το ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ για τις δημόσιες συμβάσεις αφορά όλα τα έργα- προμήθειες –υπηρεσίες –μελέτες κλπ, που συνάπτονται μεταξύ των δημόσιων φορέων ( Υπουργείων, Ο.Τ.Α. , Ν.Π.Δ.Δ. κλπ)  και των ιδιωτών. Ως  ΕΡΓΟ νοείται : κάθε  δραστηριότητα που αφορά κυρίως στο αντικείμενο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και αποτελεί ένα αυτόνομο και αυτοτελές αντικείμενο…