Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών  να  δώσει  σαφείς οδηγίες στις αναθέτουσες αρχές όπως πιστώνουν  ολόκληρο το ποσό που απαιτείται για τη  χρηματοδότηση των εκτελούμενων έργων, αμέσως μετά την υπογραφή των συμβάσεων,  κυρίως αυτών που έχουν μικρή διάρκεια  αποφεύγοντας τη διαδικασία των πολυετών πιστώσεων, προκειμένου να εξοφλούνται έγκαιρα οι λογαριασμοί των Αναδόχων.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ