Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των υλικών και την ολοκλήρωση των συμβάσεων Δημοσίων Έργων

Ο υπ΄αριθμ. 4938/2022 Νόμος που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 109 Α/2022 περιλαμβάνει τις διατάξεις για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των υλικών και την ολοκλήρωση των Δημοσίων Συμβάσεων. (Μέρος Γ’, άρθρα 152, 153 και 154) Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: Κατ’ εξαίρεση, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν…