Εγκύκλιος 43/2021 ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 ελεύθερων επαγγελματιών με παράλληλη μισθωτή εργασία

Στο πεδίο εφαρμογής της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, εμπίπτουν μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία μισθωτής ασφάλισης, διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία ή υπάγονταν στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016, για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2020. Στην εγκύκλιο   43/2021 του ΕΦΚΑ, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: Προσδιορίστηκε…